ພາບລວມອັດຕາການປົກຄຸມວັກຊີນ Penta3 ເດືອນມັງກອນ 2023 ຫາ ເດືອນ ກຸມພາ 2023

ຄາດໝາຍການປົກຄຸມວັກຊີນ Penta3 ໂດຍກຳນົດເອົາຮອດທ້າຍປີ 2023 ແມ່ນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 95% ຂຶ້ນໄປ.

ສຳລັບໂຕເລກຄາດໝາຍທີ່ສະແດງໃນກະດານຂ່າວນີ້ ແມ່ນອີງຕາມຄາດໝາຍໃນແຕ່ລະເດືອນທີ່ຈະຕ້ອງບັນລຸໃຫ້ໄດ້ເພື່ອຈະໄດ້ມີອັດຕາປົກຄຸມສູງກວ່າ 95% ໃນທ້າຍປີ.

ຂໍ້ມູນທີ່ເອົານຳມາຄິດໄລ່ລວມມີ ໂຮງໝໍສູນກາງ, ໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍເມືອງ, ໂຮງໝໍທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ ໂດຍຄິດໄລ່ອີງຕາມກຸ່ມປະຊາກອນເດັກລອດເຫຼືອຕໍ່າກວ່າ 1ປີ ຂອງປີ 2023.

ຂໍ້ມູນດຶງຈາກລະບົບ DHIS2 ວັນທີ 16/03/2023 ເວລາ 22:59

ເລືອກແຂວງ:

ແຜນທີອັດຕາການປົກຄຸມວັກຊີນ Penta3

<8%

8-<13%

13-<15%

>=15%

ທ່າອຽງອັດຕາການສັກວັກຊີນ Penta3